Severomoravský svaz vědeckotechnických společností

Dr. Maye 6
709 15, Ostrava
Mariánské Hory

IČ: 535 401
Telefon: 595 620 161,
Telefon: 595 620 124
Fax : 596 625 749

smsvts@smsvts.czechian.net
http://smsvts.czechian.net
 

  » Úvod

  » Historie

  » Kontakty

  » Přehled

  » Program

  » Činnosti SMS VTS a P

Činnosti SMS VTS a P a jeho členských organizací:

  • koordinační a poradenské centrum pro členy SMS VTS a P
  • pořádání odborných seminářů
  • spolupráce na pořádání odborných konferencí

Ve dnech 17.-18.dubna 2008 se spolupodílel SMS VTS a P s DTO CZ, s. r. o. na organizaci konference s mezinárodní účastí PROMĚNY EVROPY 2008 konané v Praze v prostorách Nové radnice.

Mimořádně úspěšní lidé, nejlepší zkušenosti z českého podnikání, vzdělávání a inovace, veřejný zájem a sociální odpovědnost firem, vliv globalizace, to vše bylo společným tématem II. mezinárodní konference „Proměny Evropy 2008“.

Zahájení konference převzal předseda vlády ČR Mirek Topolánek, pod jehož osobní záštitou akce probíhala. Z řady dalších vystupujících jmenujme alespoň pana Ing. Tomáše Hünera, náměstka ministra MPO ČR s příspěvkem „Jak lidský faktor ovlivňuje energetickou politiku státu“, nebo Ing. Jana Světlíka, generálního ředitele a předsedu představenstva VÍTKOVICE,a.s. s myšlenkou „Fenomén Nové Vítkovice.“

Ti, kteří očekávali otevřené názory k docela ožehavému tématu prolínání politiky a byznysu, byli se vší pravděpodobností velmi spokojení s Ing. Pavlem Bobošíkem, MBA ,a jeho zamyšlením nad rolí podnikatele v politice a politiky v podnikání.

Jak moc je potřeba vůdčích osobností a co je jejich rolí, jakým způsobem musí nést tíži podnikatelských rizik ve společnosti znalostí a o další věci se s účastníky konference podělil generální ředitel, BRANO Group, a.s. Ing. Pavel Juříček, Ph.D.

Samozřejmě, že ani úloha univerzit nebyla opominuta, prof. Ing. Richard Hindls, CSc., rektor Vysoké školy ekonomické v Praze nastínil pohled na spolupráci univerzit s komerční sférou, podobně jako prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc., rektor VŠB-TU Ostrava v tématu „Kvalita inženýrů pro 21. století a způsoby jejího hodnocení.“

Mezinárodní konference Proměny Evropy 2008 byla setkáním špiček jak v podnikání, tak vzdělávání, včetně zástupců politické sféry. Co dodat? Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další setkání v roce 2010 v Praze.

 

 

 

  • tvorba projektů
  • spolupráce s odbornými společnostmi – pravidelná setkání odborníků

Spolu s Komisí pro technickou normalizaci pravidelně – minimálně dvakrát ročně – pořádá SMS VTS a P setkání odborníků v dané oblasti spojené se seminářem o novinkách v soustavě evropských norem, prezentací produktů v normalizační činnosti a s přednáškami o současných problémech.

Poslední zasedání se konalo dne 28.5.2008 tradičně v DTO CZ, s.r.o. a moderoval je Ing. Chwistek Gustav z TŽ ,a.s. Třinec.

V prvním příspěvku seznámil Ing. Liška Zdeněk z firmy TEMA členy s novým informačním systémem pro elektronický přístup k normám ASME pro tlakové nádoby.

Pak se rozvinula diskuze o zkušenostech využívání plnotextů norem z ČNI (elektronické normy ).

Ing. Václav Voves z ČNI seznámil přítomné v dalším příspěvku s problematikou transformace ČNI.

Na závěr programu byl zařazen příspěvek Ing. Tomana Vladimíra z HŽ Praha věnovaný problematice REACH ( nařízení Evropského parlamentu o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a zřízení Evropské agentury pro chemické látky, pro niž se vžila zkratka REACH – registrace, evaluace a autorizace chemických látek).

 

•   činnost členských organizací – poboček SMS VTS a P

Z činnosti členských organizací SMS VTS a P uvádíme např. pobočku KAKI Ostrava působící na VŠB-TU Ostrava, fakultě strojní, která pořádá řadu aktivit. Z nejvýznamnějších uvádíme např. každoroční spolupráci na mezinárodní soutěži studentské tvůrčí a odborné činnosti STOČ, pořádání Semináře ASŘ, který má dlouholetou tradici, nebo vydávání skript a sborníků ze všech akcí.

Další pracující pobočkou je pobočka ITI Ostrava, která pravidelně pořádá řadu odborných seminářů.


Dne 11.ledna 2008 se uskutečnilo neformální setkání členů SMS VTS  v Ostravě – Mariánských Horách. Setkání proběhlo v přátelském duchu a bylo završeno utkáním přítomných členů v bowlingu do pozdních hodin